TOP命令一覧簡易マクロ>\BG.CMXYZ
 \BG \EV \EV_W \BG.SKDEF \EV.SKDEF \BG.CMXYZ \EV.CMXYZ \FOUT \FIN \FLASH \SD \MD
■背景変更時、カメラ座標指定マクロ \BG.CMXYZ
■イベ絵変更時、カメラ座標指定マクロ \EV.CMXYZ
[記述]
\BG.CMXYZ( 座標X, 座標Y, 座標Z )
\EV.CMXYZ( 座標X, 座標Y, 座標Z )
[パラメータ]
(1)座標X:カメラのX座標を指定します。
(2)座標Y:カメラのY座標を指定します。
(3)座標Z:カメラのZ座標を指定します。
[パラメータ省略時]
(1)座標X:(省略不可)
(2)座標Y:(省略不可)
(3)座標Z:(省略不可)
[説明]

クロスフェード時に、カメラの座標を指定したい場合は、
\BG, \EV, \EV_W 命令の直前にこれを指定してください。

[記述例]

\BG.CMXYZ( 100, 200, -200 )
\BG(BG03, , 500, "ysr003")